Ochrona danych osobowych w Szkole

Ochrona danych osobowych w Szkole

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcące znajdującym się w Józefosławiu przy ul. Uroczej 14.

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych podopiecznych, rodziców, nauczycieli i kontrahentów, szkoła nasza uczestniczy w programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, uczniów pełnoletnich oraz rodziców/prawnych opiekunów i innych osób fizycznych, w tym kontrahentów szkoły, jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław, posiadające NIP: 716-10-97-793, REGON: 382217137, adres e-mail: sekretariat@lo-jozefoslaw.pl, 501-111-202.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Grzegorza Grabowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować za pomocy poczty elektronicznej: iod@pccbiodo.pl lub telefonicznie: (22) 212-88-97.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:
  1. jeżeli Pani/Pan jest rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia bądź uczniem, w celu:
   • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, mając na względzie obowiązek edukacji do 18 roku życia wynikający z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP,
   • promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowania o wydarzeniach i wspólnym świętowaniu osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, przedstawień, wystaw, plenerów, wycieczek edukacyjnych krajowych i zagranicznych, konkursów, olimpiad, zawodów, ich dokumentowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych powyżej przez pierwszy tiret – na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6, ust. 1 lit. e) mając na względzie zadania systemu oświaty wynikające z art. 1 oraz art. 47 ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych,
   • świadczenia opieki zdrowotnej i psychologicznej, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h) RODO w odniesieniu do Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami uwzględniając przepisy art. 177 w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 5) oraz art. 103 ust. 1 pkt 4) Prawa oświatowego i odpowiednich aktów wykonawczych,
  2. jeżeli Pani/Pan jest pracownikiem szkoły, w celu:
   • zatrudniania na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO uwzględniając przepisy ustawy Kodeks Pracy, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego i w celu zawarcia oraz wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także, jeżeli została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  3. jeżeli jest Pani/Pan naszym dostawcą/podwykonawcą/kontrahentem lub pracownikiem podmiotów, z którymi współpracujemy, w celu:
   • wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. jeżeli kontaktuje się z nami Pani/Pan (np. za pośrednictwem facebooka, poczty elektronicznej), w celu:
   • udzielenia informacji na zadanie pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

a w pozostałych przypadkach, niezwiązanych bezpośrednio z celami oświatowymi czy zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) i f), przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora (f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby (ucznia, nauczyciela), której dane są przetwarzane, a zgoda (a) jest zawsze dobrowolna.

 1. Jeżeli dochodzimy swoich praw lub roszczeń, albo bronimy się przed nimi, Pani/Pana dane są przetwarzane właśnie w tym celu, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W trakcie procesów opisywanych powyżej Szkoła nasza przetwarza dane następujących kategorii:
  1. dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu komórkowego, e-mail,
  2. dane o procesie nauczania takie jak postępy w nauce czy obecność na zajęciach,
  3. dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych, takie jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez podmiot danych, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. dane potrzebne do realizacji umowy, w tym podpis, kwotę, nr konta bankowego czy w przypadku przedsiębiorstwa: firmę oraz NIP.
 3. Przetwarzamy także wizerunek osób, które zostały nagrane przez monitoring zastosowany u Administratora danych. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrona mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 108a ustawy Prawo oświatowe, a obraz nie jest przechowywane dłużej niż wynika to z przywołanego przepisu.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które nie mają umowy z Unią Europejską dot. ochrony danych osobowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa m. in. w zakresie realizacji:
 1. nadzoru procesu nauczania w Systemie Informacji Oświatowej,
 2. opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. organizacji szkoleń BHP i pierwszej pomocy,

czy podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem m. in. usługi:

 1. informatyczne, księgowe i rachunkowe oraz prawne,
 2. podmioty organizujące konkursy czy szkolenia,
 3. dziennika elektronicznego „Librus”.
 1. W przypadku udzielenia zgody na zamieszczanie wizerunku na stronie Facebook.com (lub w związku z tzw. wyjątkiem dziennikarskim), ich odbiorcą zgodnie z RODO wówczas będzie Facebook Ireland Ltd Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, VAT Reg.No. IE9692928F, telefon: +0016505434800 fax: +0016505435325, e-mail w związku z żądaniami dotyczącymi danych osobowych: datarequests@fb.com; informacje o uzyskaniu danych: https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583; polityka prywatności: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub usprawiedliwiony czas potrzebny na przetwarzanie danych w celu realizacji praw lub żądań osób, których dane dotyczą, w tym przez czas uczęszczania do Szkoły, pracy lub realizacji umowy (a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
  2. w celach rekrutacji pracowników/nauczycieli będą przechowywane przez czas 3 miesięcy, chyba że dłuższy czas przechowywania wynika z udzielonej zgody podmiotu danych lub wynika ze specyfiki stanowiska pracy,
  3. w celach wskazanych w pkt 4 będą przechowywane do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. na podstawie zgody, będą w przechowywane przez szkołę do czasu jej wycofania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez naszą Szkołę procesu kształcenia. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty dydaktycznej naszej placówki. W przypadku gdy do skorzystania z oferty dodatkowej jest wymagana Pastwa zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na pozostałe obowiązki wykonywane przez szkołę.
 5. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
BAT-MED